VedtaegterAcH.pdf

VEDTÆGTER
for
Århus civile Hundeførerforening
Stiftet den 12. november 1944
Vedtaget på ordinær generalforsamling
den 30. januar 2019.
§1 Lokalforeningens Navn og hjemsted
Foreningens navn er Århus civile Hundeførerforening (ÅcH)
Dens hjemsted er Århus Kommune.
§2 Tilknytning (Nyt – er vedtaget)
Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hun-
deførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for
egne rammer.
§3 Lokalforeningens formål
? Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at
uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær
med sin hund.
Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt
og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.
? Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at
dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at
udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i
lokalforeningen og i det lokale samfund.
? Afholde lokale prøver og konkurrence
? Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere i
overensstemmelse med DcH's herom gældende regler.
? Søge så bredt et samarbejde som muligt med øvrige hundeforeninger/klubber for
herved at skabe det bedste grundlag for opnåelse af ovenstående.
§4 Optagelse af medlemmer
Enhver, der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem.
Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret
vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.
Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således
at medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt inden den 31. december til foreningens formand
eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for et nyt kalenderår kan af
lokalforeningen betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.
§5 Foreningens struktur
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer, som konstituerer sig selv
med næstformand, kasserer, sekretær, medlem af træningslederudvalget og medlem af
konkurrenceudvalget.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte faste udvalg, hvis medlemmer vælges på den ordinære
generalforsamling. Udvalgenes størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Formanden og kassereren vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen
(formanden i ulige år, og kassereren i lige år).
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg
hvert år. Desuden vælges 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde
sted.
Instruktørudvalg og konkurrenceudvalg består begge af 3 medlemmer og 1 suppleant. Det
enemedlem er udpeget af bestyrelsen de andre 2 vælges på generalforsamlingen jævnfør
forrige afsnit.
Instruktørudvalg og konkurrenceudvalg konstituerer sig selv med formand for udvalgene.
Foruden de på den ordinære generalforsamling valgte faste udvalg, kan bestyrelsen efter
behov nedsætte udvalg, hvis medlemmer udpeges af bestyrelsen. De nedsatte udvalg er til
enhver tid ansvarlig overfor den siddende bestyrelse.
Al bestyrelses- og udvalgsarbejde er ulønnet, dog kan bestyrelsen af foreningens midler yde
tilskud til udgifter, som er forårsaget af foreningsarbejde.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol
for bestyrelsesmøder og beslutninger.
Bestyrelsen har ansvaret for at hunde og førere ved konkurrencer deltager i de klasser, hvor
de hører hjemme.
§6 Foreningens regnskab
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let
overskuelig form og foreligge i revideret stand inden den ordinære generalforsamling.
Regnskabet skal fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Ligeledes
skal der foreligge et budget for det kommende regnskabsår til orientering for
generalforsamlingen.
Bestyrelsen har ret til at indkalde til uanmeldt revision af regnskabet, ligesom revisorerne har
ret til at foretage uanmeldt revision.
Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
§7 Kontingent
Kontingent til foreningen for aktive og passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.
Dertil lægges det til enhver tid gældende lands- og kredskontingent. Foreningen skal betale
det fastsatte kontingent til landsforeningen DcH og til kredsen senest 31. januar.
Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i
denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste
regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt
træningsgebyr.
En aktiv hundefører fra en anden forening inden for DcH kan blive medlem af ÅcH mod
betaling af træningsgebyr, som fastsættes af bestyrelsen, for resten af året.
Ønsker flere medlemmer af samme husstand at være aktive medlemmer, betales der fuldt
kontingent for det første medlem, og halvt kontingent for de efterfølgende medlemmer. Dertil
lægges det til enhver tid gældende lands- og kredskontingent.
Kontingent opkræves årligt forud. For sent indbetalt kontingent medfører udmelding af
foreningen. Optagelse igen kan ske mod et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen.
§7 Stemmeberettigede
Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, samt alle kontingentfrie medlemmer
har stemme- og taleret ved fremmøde på generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke
stemmeret.
§8 Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages forvarsel. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Til ordinær, såvel som til ekstraordinær generalforsamling, indvarsler bestyrelsen ved meddelelse
på hjemmesiden og eventuelt opslag i klubhuset med angivelse af dagsorden.
§9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning af bestyrelsens formand til godkendelse.
3. Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for aktive medlemmer og for passive medlemmer.
6. Valg:
a) Valg af formand, for 2 år (ulige år).
b) Valg af kasserer, for 2 år (lige år).
c) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 2 år,
d) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, for 1 år.
e) Valg af 1 medlem til instruktørudvalget, for 2 år,
f) Valg af 1 suppleant til instruktørudvalget, for 1 år.
g) Valg af 1 medlem til konkurrenceudvalget, for 2 år,
h) Valg af 1 suppleant til konkurrenceudvalget, for 1 år.
i) Valg af 1 en revisor, for 2 år,
j) Valg af 1 suppleant for revisorerne, for 1 år.
7. Eventuelt.
Alle valg og beslutninger foretages ved stemmeflertal.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1 stemmeberettiget medlem forlanger det.
§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller
når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom og samtidig skriftligt
redegør for de sager, der ønskes behandlet.
En sådan generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter, at begæringen er modtaget.
§11 Vedtægtsændringer
Til Vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigedes medlemmers flertal.
Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor
de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.
§12 Konkurrencer
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af
dommere, indkøb og uddeling af præmier m.v. foretages af bestyrelse/udvalg, som også
fastsætter startgebyr.
Startgebyr til konkurrencer på kreds- og landsplan fastsættes af kredsene
Tilmelding til lokalkonkurrencer samt betaling af startgebyr skal ske gennem bestyrelsen, der
om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene
deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.
Tilmelding til konkurrencer samt betaling af startgebyr skal ske gennem onlinesystem. Bestyrelsen
har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme. der om
nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav
§13 Disciplinære foranstaltninger
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for
Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
§14 Opløsning
Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mei´ndis
fem medlemmer stemmer imod.
Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med
minimum 4 ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling
med taleret. Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et
forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling.
Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg.
Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling
med taleret.
I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover
anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logoer.
Ved opløsning skal ejendele udlånt eller stillet til disposition for foreningen af DcH leveres
tilbage til denne.
Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder ungdomsarbejdet i Aarhus Kommune.

Nyheder

Sponsorer